Design handlar inte om snyggt eller fult

Design handlar om att uppnå mål, väcka intresse och identitet. För att försäkra sig om god design måste man först och främst klargöra det önskvärda resultatet. Efter att specifikationen är klar är det möjligt att skapa en design som lever upp till de satta kraven.

Första steget : Kreativ brief

Det första steget innebär att vi skapar en så kallad kreativ brief. Det klargör uppdragets syfte och omfattning.

1. Definiera uppdraget

Kunden ger en kort beskrivning av uppdragets art. På så vis får jag en uppfattning om vilka mål som ska uppnås.

2. Designspecifikation

När den initiala beskrivningen är klar kan vi komma fram till en överenskommelse om uppdragets omfång.
Jag ställer frågor som kunden besvarar och vi dokumenterar diskussionerna.

Exempel på frågor:

Beskriv företaget och dess produkter.
Hur ser målgruppen ut?
Vilka är de viktigaste konkurrenterna?
Hur arbetar företaget?
Vilka tre saker är absolut viktigast för kunderna att uppfatta om företaget? (värdeord)
Vilka tre saker vill företaget absolut inte uppfattas som?
Vad ska det grafiska materialet åstadkomma?
Vilka känslor och reaktioner ska väckas hos målgruppen?

3. Bakgrundsmaterial

En viktig del av processen är att fånga de tankar som kunden redan har.

Finns det redan en existerande kreativ idé?
Vilka satsningar pågår eller är planerade?
Finns det något obligatoriskt formspråk som designen ska förhålla sig till?
Vilka personer än uppdragsgivaren ska jag ha kontakt med? Tel och mejladresser.

Andra steget: Projektplan

Det är viktigt att jag och kunden är överens om hur mycket tid varje steg ska ta och hur vi ska kommunicera med varandra om förslagen och vid vilka tidpunkter varje beslut ska ske.

1. Grund för beslut

Jag skapar ett antal skisser utifrån min tolkning av uppdragets specifikation.
Skisser laddas upp i en gemensam dropbox.
Kunden ger mig respons inom den bestämda tiden och vi tar beslut om den fortsatta designriktningen.

2. Val av uttryck

Baserat på tagna beslut kring designriktning utvecklar jag skisserna till ett förslag.
Förslaget laddas upp i en gemensam dropbox.
Kunden ger mig respons vid beslutade tidpunkten.
Jag skapar det fastställda designen.

3. Diskussion och beslut

Presentation och klargörande av den fastställda designen via ett Skype-samtal.
Vi dokumenterar diskussionen.
Kunden ger sitt godkännande om den fastställda designen inom den bestämda tidsramen.

4. Kunden erhåller slutgiltig design

Presentation av den slutgiltiga designen via ett Skype-samtal.
Kunden granskar och ger sitt godkännande för att skapa original inom den bestämda tiden.
Jag skapar original.

5. Leverans

Original laddas upp i en gemensam dropbox i överenskomna format.

Tredje steget: Den kreativa processen

När vi har beslutat om omfattning och projektplan påbörjar jag designprocessen.
Här följer ett exempel på en logotyp jag skapade åt ett konsultföretag där jag bland annat fick en handritad bild, en idé, som kunden hade.

arbetssatt

Lösningar

Jag skapade därefter diskussionsunderlag.

Kundens önskan om att se förslag med den bakvända bokstaven D. Variation på kundens tema samt utvecklingsidéer. Mina förslag.
   primary variations suggestions

Resultatet

Print

IT-konsultföretaget önskade en logotyp som skildrade kreativitet, tillit och mod. Det konservativa och pålitliga typsnittet med seriffer möter det överraskande i de förflyttade prickarna som visar på kreativitet och lekfullhet. Eftertanken vinner i längden och företagsnamnet är kraftfullt i sig.

Print

Print

Print